Så fungerar det!

Som bilden ovan visar så ingår en avfallskvarn i det moderna naturliga kretsloppet. Avfallskvarnen river sönder ditt organiska avfall. När du rivit avfallet så liknar det en juice som rinner ut i avloppet och iväg till reningsverket. I korta ordalag så samlas avfallet upp i stora bassänger där man låter ”materialet” i denna juice sjunka till botten. När det väl sjunkit ner så tappar man av det relativt rena vattnet tills det bara är s.k. slam kvar på botten. Detta slam används sedan för att framställa biogas som våra bilar och bussar kan drivas med. Restprodukten kan man sedan använda som gödsel på åkrarna då det är mycket näringsrikt.
Det finns en mängd fördelar med att använda en avfallskvarn i hushållet jämfört med traditionell sophantering.

Avfallstaxan minskar
Många hushåll har idag viktbaserad taxa. De våta soporna utger en stor del av vikten i din soppåse, en del uppgifter pekar på att uppemot 60% av vikten är ”våta” organiska sopor. Har du inte viktbaserad taxa så kan du sannolikt gå ner en storlek i kärl, vilket innebär en mindre kostnad såklart. Vissa kommuner har t.o.m infört sänkt taxa om du sätter in en avfallskvarn

Biogas och gödsel
När avfallet anländer till reningsverket skiljs det malda avfallet från vattnet och rötas sedan i en rötgaskammare där biogas utvinns. Restprodukten efter rötningen kan användas till produktion av gödningsmedel vilket gynnar kretsloppet och minskar utsläpp av konstgödsel.

Köksmiljön förbättras
När du kör ditt matavfall i kvarnen slipper du flugor, ohyra, dålig lukt och läckande soppåsar. Dessutom behöver du ju inte gå ut med soporna lika ofta!

Soprumsmiljön förbättras
Skadedjur som råttor och gnagare minskar drastiskt när deras föda försvinner vilket såklart även minskar behovet av t.ex. råttgift i närområdet.

Minskade transporter
Idag transporteras majoriteten av vårt avfall med lastbilar vilket innebär stora mängder avgaser och buller. Med avfallskvarn sker transporten dygnet runt i vårt avloppsnät.

Biogasförbränning
Biogasen som kommer från rötningen har många användningsområden, det vanligaste är att driva bussar och bilar. Detta sker då helt utan påverkan på växthuseffekten eftersom biogas inte innehåller sot och tungmetaller och i övrigt är giftfri. Det är därför ett mycket bättre alternativ jämfört med t.ex. bensin och diesel.

Sopförbränning minskar
Förbränning är den vanligaste metoden att hantera våra sopor på. När blött matavfall blandas med torra brännbara material blir förbränningen sämre, restprodukten läggs även på deponi där metangas bildas vilket har stor påverkan på miljön. Metangas släpps inte ut i atmosfären vid rötning då denna tas tillvara på i biogasproduktionen.

0